• Propisi za osobe koje rade sa kemikalijama
 •  

  U ovom hodogramu kojeg su izradili na Hrvatskom zavodu za Toksikologiju jasno možete vidjeti datume za izmjenu i usklađivanje Vaše dokumentacije sa važećim zakonima.

  hodogram

 • Zakon o kemikalijama (NN150-05).pdf
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (NN 53-08).pdf
 • Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (NN39-09).pdf
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113-06).pdf
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama(NN13-09).pdf
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07).pdf
 • Pravilnik o novim tvarima (NN61-07).pdf
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija (NN23-08).pdf
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64-11).pdf
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN64-09).pdf
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 94-07).pdf
 • Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen odnosno ograničen (NN17-06).pdf
 • Lista otrova koji se mogu stavljati u promet (NN30-05).pdf
 • Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata (NN28-96).pdf
 • Pravilnik o vodnoj dokumentaciji (NN13-06).pdf
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN150-05).pdf
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79-07).pdf
 • Zakon o biocidnim pripravcima(NN63-07).pdf
 • Pravilniku o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (NN90-08)
 • Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima (NN90-08).pdf
 • Zakon o predmetima opće uporabe(NN85-06).pdf
 • Pravilnik o aerosolnim raspršivačima(NN83-10).pdf
 • Pravilnik o deterdžentima (NN 01-11).pdf

 • Google oglasi